» МАГИСТЕРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  Захирлын ....... оны ......тоот тушаалын

  .......хавсралтаар батлав.

   

  МАГИСТРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ

  Нэг.Нийтлэг үндэслэл

  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 , 28.1.3 дахь заалт, Дээд боловсролын тухай хуулийн 8.10, А\370 "Магистр, доктор/Ph.D/ын сургалт эрхлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн журам” ыг үндэслэн магистрын сургалт явуулна.

  Журмын зорилт

  1.1.Энэхүү нийтлэг журмын зорилго нь дээд боловсролын сургалтын байгууллага (цаашид "сургууль” гэнэ)-д дээд боловсролын магистр, докторын сургалт эрхлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

  1.2.Магистрын сургалтын гол зорилго нь шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээнд өндөр түвшиндд ажиллахад шаардагдах мэдлэг, чадвар, судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэхэд оршино.

  1.3.Магистрантурын сургалтын үйл явцыг сургалтын алба /СА/, сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал удирдан зохион байгуулж Эрдмийн зөвлөлд ажлаа тайлагнана.

  1.4.Дээд боловсролын магистрын түвшний сургалт, судалгааны ажлын агуулга, зохион байгуулалтыг тодорхойлсон цогц баримт бичгийг хөтөлбөр гэнэ.

  1.5.Магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь олон улсад нийтлэг тогтсон зарчимд нийцсэн, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад чиглэсэн байна.

   

  Хоёр : Хөтөлбөрт тавих шаардлага

  Хөтөлбөр нь сургуулийн хэв шинж, мэргэших чиглэлээс үл хамааран түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, үр дүнг хянах, үнэлэхэд баримтлах үзэл баримтлал, зарчим, хүрэх үр дүнг илэрхийлсэн, дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

  2.1Магистрын хөтөлбөр нь дараахь бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.

  (a)Хөтөлбөрийн танилцуулга

  (b)Сургалтын төлөвлөгөө

  (c)Хичээлийн хөтөлбөр

  (d)Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт

  (e)Суралцах орчны шаардлага

  (f)Элсэгчдэд тавих шаардлага

  (g)Багшлах бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага

  (h)Төгсөгчдийн эзэмших ур чадвар

  (i)Суралцагчийн үнэлгээ

  2.2Хөтөлбөрийн танилцуулга

  ØХөтөлбөрийн нэр

  ØХөтөлбөрийг албан ёсоор баталгаажуулсан, магдаланитгэмжилсэн хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай мэдээлэл

  ØХөтөлбөрийн зорилгo

  ØХөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр хүрэх үр дүн(төгсөгчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж)

  ØХөтөлбөрийг хариуцах нэгж, хороо захирал, харилцах хаяг

  2.3Сургалтынтөлөвлөгөө

  2.3.1Магистрын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургалтын байгууллагынзахиралөөрийнсургууль дээр мөрдөх магистрын үлгэрчилсэн сургалтын төлөвлөгөөг сургалтын чиглэл бүрээр Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийг үндэслэн батална.

  2.3.2Магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөнд хөтөлбөрийн агуулгад холбогдох хичээлийн бүлэглэл, хичээл бүрд харгалзах багц цаг, хичээлийг судлах дараалал болон хоорондын холбоог тусган, хөтөлбөрийн тавих шаардлагыг хангасан байдлыг хэрхэн тооцохыг тодорхойлсон байна.

  (i)Мэргэжлийн суурь хичээл нийт 10 багц байна. Үүнээс 4 багц цагийг судалгааны арга зүйн хичээл, 6 багц цаг нь тухайн хөтөлбөрийн онолын үндсэн хичээлүүд байна.

  (ii)Мэргэшүүлэх хичээл нь 12 багц цагаас доошгүй байна. Үүнээс 9 багц цагийг тухайн хөтөлбөрийг хариуцсан магистрын алба нь сонгоно.

  (iii)Магистрын ажил бичсэн тохиолдолд профессорын багийн судалгааны болон онолын семинарыг удирдагч багшийн удирдлаган дор хариуцсан зохион байгуулахад 3 багц цаг байна.

  (iv)Магистрын ажилбичсэн тохиолдолд магистрын ажлыг6 багццагаартооцно.

  2.3.3Магистрын сургалтын хичээлийн жил 15-аас доошгүй долоо хоног бүхий хоёр улирлаас тогтоно

  2.3.4Өдрийн хэлбэрээр суралцагч (бүрэн ачаалалтай суралцагч)-ийн нэг улирлыначаалал9-12 багц цаг байна.

  2.3.5Ìàãèñòðûí ñóðãàëòàíä õàìðàãñäûí ñóðàëöàõ íîðìàòèâ õóãàöàà 1.5 æèë áàéíà.э÷íýý õýëáýðèéí ñóðãàëòûí õóãàöàà ºäðèéíõººñ 1 æèëýýð èë¿¿ áàéíà.

  2.3.6Магистрын ажилсудалгааны ажлын төлөвлөгөөнд заасан норматив хугацаанд гүйцэтгэж өргөн бариагүй буюу магистрын ажлаахамгаалж чадаагүй суралцагчийн суралцах хугацааг 2 хүртэл жилээр сунгаж болно.

  2.3.7Сунгасан хугацаанд сургалтаа дүүргээгүймагистрантурыгсургуулиас хасна

  2.3.8Магистрын хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөөг холбогдоххөтөлбөрийн хорооболовсруулан,Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргаанытөв байгууллагын зөвшөөрснийг үндэслэн сургуулийн захирал батална.

  2.3.9Магистрантын хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд бусад сургуульд хуримтлуулсан багц цагийг дүйцүүлэн тооцох асуудлыг сургуулийн сургалтын журамд нарийвчлан тусгана. Дүйцүүлэн тооцход хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэгдсэн байдал, хөндлөнгийн үнэлгээний дүнг харгалзана.

  2.3.10Магистрант нь магистрын ажил бичихгүйгээр мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээлээс 10 багц цаг сонгон судалж, нэгдсэн шалгалт өгч болно. Энэ тохиолдолд нэгдсэн шалгалтад багц цаг тооцохгүй.

  2.3.11Магистрын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн дүрмийг боловсролын асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

  2.4Хичээлийн хөтөлбөр

  2.4.1Хичээлийн нэр, зорилго, хичээлийн төгсгөлд хүрэх үр дүн(магистрантын эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж)энэхүү хичээлийг судлахын өмнө судалсан байвал зохих(prerequisite)хичээлийн тухай үндсэн мэдээлэл байна.

  2.4.2Хичээлийн үндсэн агуулга, хичээллэх өдөр бүрээр төлөвлөсөн судлах зүйлийн тойм, холбогдох эх сурвалж, гүйцэтгэх даалгавар нь тодорхой байна.

  2.4.3Магистрын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дүгнэх арга хэлбэр, үнэлгээний хуваарь тооцно.

  2.5Хөтөлбөрийн зохион байгуулалт

  2.5.1Суралцах үйл ажиллагаа нь суралцагч төвтэй, тэдний оролцоог дэмжсэн, үйлээр дамжуулан сургах, хөтөлбөрт суурилсан, идэвхитэй арга хэлбэрийг зохистойгоор хослуулсан байна.

  2.5.2Мэдээлэл харилцааны дэвшилтэт технологи ашиглах, он-лайн нээлттэй эхийг уламжлалт сургалтанд ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн байна.

  2.5.3Ажлын байранд хүлээгдэж буй шаардлагын дагуу дадлагажих, нийтийн сайн сайхны төлөө үйлчлэх замаар хамтдаа ажиллаж, амьдрахад суралцахад боломж олгосон байна.

  2.5.4Судалгааны ажил хийх үйл ажиллагаа нь академикэрх чөлөөг хүндэтгэсэн байна.

  2.5.5Магистрантын гүйцэтгэх судалгааны ажлын чиглэл, мөн чанарыг тусгасанаргачлал, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах, өөрчлөлт оруулах асуудлыг сургуулийн сургалтын журамд тусгана.

  2.5.6Магистрын ажлын агуулга, бүтцэд тавих шаардлага загварыг сургууль батална.

  2.6Суралцах орчны шаардлага

  2.6.1Сургалтын тусгай зөвшөөрөл болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэх байгууллагын тогтоосон шаардлагад нийцсэн материаллаг болон материаллаг бус орчныг бүрдүүлсэн байна.

  2.7Номын сан, мэдээллийн бааз

  2.7.1Сургуулийн номын сан нь магистрын сургалт явуулж буй чиглэлүүдээр мэргэжлийн сэтгүүл захиалдаг, интернетэд холбогдсон, магистрын сургалтын чиглэл бүрд хүрэлцэхүйц хэмжээний ном, сурах бичигтэй байхаас гадна мэргэжлийн сэтгүүл, ном зүйн лавлагаа, нэг сэдэвт зохиол, эрдэм шинжилгээний цувралын сантай байх ёстой.

  2.7.2Номын сан ньмагистрантад зориулсан уншлагын танхимтай байх ёстой.

  2.7.3Сургууль нь магистрантыг интернет байнга ашиглах боломжоор хангана.

  2.7.4Сургууль ньжилд 1-ээс доошгүй удаа хэвлэдэг өөрийн эрдэмшинжилгээнийсэтгүүлтэйбайна.

  2.8Элсэгчдэд тавих шаардлага

  2.8.1Магистрантурт элсэх хүн бакалаврын зэрэгтэй байна.

  2.8.2Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага элсэгчдийн тоог холбогдох сургуулийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, саналыг үндэслэн тогтооно.

  2.8.3Магистрант ньөмнө эзэмшсэнээс өөр чиглэлээр дараагийн шатны магистрын зэргийн сургалтад хамрагдах бол сургалтын агуулгын залгамж чанарыг хангахад шаардагдах зөрүү гарсан хичээлийг нөхөн үзнэ. Ийнхүү үзсэн хичээлийг магистрын зэрэг олгох үндсэн хичээлд хамааруулахгүй.

  2.8.4Сургууль нь магистрын боловсрол эзэмших хүмүүсийг элсүүлэхэд тавих шаардлагыг сургуулийн дүрэм,сургалтын журамдаа тодорхой тусгана.

  2.8.5Çàõèðëûí òóøààëààð áàòëàãäñàí êîìèññ ýëñýëòèéí øàëãàëò àâàõ áà ýíý êîìèññûã ñóðãàëò, ýðäýì øèíæèëãýý ýðõýëñýí äýä çàõèðàë óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëíà.

  2.8.6Магистрантыг сургалт эрхлэх зөвшөөрөл авсан хөтөлбөрөөр сургахаар элсүүлнэ.

  2.8.7Гадаадын суралцагчньмонгол хэлээр сургалтад хамрагдах шаардлагыг хангасан байна.

  2.8.8Засгийн газархоорондын хэлэлцээрийн дагуу суралцуулахад хэлэлцээрт заасан нөхцлийг баримтална.

  2.8.9Магистрантаар суралцуулах тухай захирлын тушаал гарснаар иргэнийг тухайн сургуульд элссэнд тооцно. Тушаалд сургалтын чиглэл, сургах хэлбэрийг тодорхой заасан байна.

  2.8.10Ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº ¸ñîîð ¿çýõ õè÷ýýë¿¿äèéã îðóóëàí òîîöñîí ãîë÷ ä¿í íü2.8áàò¿¿íýýñ äýýø ä¿íòýé ýëñýã÷äèéã øàëãàëòàíä îðóóëíà.

  2.8.11Äàðõàí äýýä ñóðãóóëèéã òºãñºã÷èä 3.7 áà ò¿¿íýýñ äýýø ãîë÷ ä¿íòýé òîõèîëäîëä ìàãèñòðàíòóðûí ýëñýëòèéí øàëãàëò àâàõã¿éãýýð øóóä ñóðàëöóóëæ áîëíî.

  2.8.12Магистрантадэлсүүлэх ажлыг хичээлийн улирал эхлэхээс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө дуусгасан байхаар зохион байгуулна.

   

  2.9Багшлах бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага

  2.9.1Магистрын сургалтын багшид тавих шаардлага нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 26 дугаар тушаалаар баталсан "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журмын” шаардлагад нийцсэн байна.

  2.9.2Үйлдвэрлэл практикийн туршлагатай, өндөр мэргэшсэн багшийг холбогдох чиглэлээр зочин багшаар урьж болох бөгөөд энэ тохиолдолд албан ёсны гэрээ байгуулан ажиллана.

  2.9.3Магистрын сургалтад мэргэжлийн хичээл заадаг багш нь бүгд тухайн чиглэлээр докторын зэрэгтэй байхба бүхбагш судалгаа шинжилгээний ажил эрхэлдэг байх ёстой.

  2.9.4Магистрын ажлын удирдагч нь докторын зэрэгтэй, их, дээд сургууль болон эрдэм шинжилгээний байгууллагад 3 аас доошгүй жил ажилсан туршлагатай, энэхүү журмын 3.1.5 д заасан эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлтэй, идвэхтэй судлаачид байна.

  2.9.5 Нэг удирдагчийн удирдах магистрын тоо тухайн хичээлийн жилд 3-аас ихгүй байна.

   

  2.9.6Суралцах судалгаа хийх үйлийг үр дүнтэй удирдах технологи арга зүйг эзэмшсэн байна.

   

  2.10Төгсөгчдийн эзэмших ур чадвар

  2.10.1Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал, төлөвшил

  1.Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх чадвар(Асуудлыг тодорхойлж, баримт нотолгоонд үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, зүй тогтлыг илрүүлэх, тандан судлах, хөгжлийн хандалгыг тодорхойлох, шинэ санаа гаргах, зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах)

  2.Шинжлэн судлах шийдэл гаргах(Таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийх, загварчилж баримт бичиг боловсруулах)

  3.Системтэй төлөвлөх(Мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах, хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгох, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч шалгах, харьцуулан сонгох)

  4.Хувь хүний ур чадвар ба дадал(Шинийг санаачлах эрмэлзэлтэй, уламжлалыг дээдлэн уян хатан бүтээлч сэтгэлгээтэй байх, хувь хүний мэдлэг, ур чадвар, төлөвшлийг үнэлж ухамсарладаг, бие даан суралцах, цагийн болон нөөцийн менежментийг зөв хэрэгжүүлдэг байх)

  5.Мэргэжлийн ур чадвар, төлөвшил(Мэргэжлийн болон судлаачийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, чадвартай, эдийн засгийн тооцоотой байх, тасралтгүй судалгаа хийж, идвэхтэй судлаач байж шинэ мэдлэг, мэдээллийг бий болгон шинжлэх ухаанд хувь нэмрээ байнга оруулах)

  2.10.2Харилцааны ур чадвар(Багаар ажиллах чадвар ба харилцаа)

  1.Багаар ажиллах(Баг бүрдүүлэх, багийг удирдах)

  2.Харилцааны чадвар(Харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгодог, бичгийн, электрон мультимеда, график дүрслэлээр болон яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур чадвартай байх)

  3.Гадаад хэлээр харилцах(Англи болон бусад гадаад хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах, илтгэх, бичих, чадвартай байх)

  2.10.3Мэргэжлийн хичээлээр эзэмших мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг сургууль тодорхойлно.

   

  2.11Магистрантын үнэлгээ

  2.11.1Хичээл бүрийн үнэлгээний зэрэгцээ хөтөлбөрийн үндсэн үе шат бүрийн үр дүнг дараах хэлбэрээр үнэлнэ.Үүнд :

  1.Явцын үнэлгээ

  2.Улирлын үнэлгээ

  3.Ур чадварын үнэлгээ

  4.Бусад үнэлгээ

  2.11.2Үнэлгээ нь суралцах үйл явцыг дэмжсэн бодитой, үнэлгээний нийтлэг жишигтэй харьцуулах боломжтой байна.

  2.11.3Магистрантынмэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэхдээ A, B, C, D, F гэсэн үсгэн дүн, 4, 3, 2, 1, 0 гэсэн тоон дүн болон процентон дүн хэрэглэнэ. Үсгэн, процентон болонтоо (оноо)-н дүнгүүдийг дараах жишгээр нэгээс нөгөөд шилжүүлнэ.

  2.11.4Магистрантá¿õ øàëãàëòäàà Ñ-ýýñ äîîøã¿é ¿íýëãýý àâáàë çîõèíî.

  2.12Хөтөлбөрийнчанарын баталгаажуулалт

  2.12.1Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг хөтөлбөрийн хороо хагас бүтэн жил тутам үнэлж сургуульдаа тайлагнаж байна.Энэхүү үнэлгээний хүрээнд дараах чиглэлээр судалгаа хийж дүгнэн шинжилнэ.

  1.Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ(суралцагч, төгсөгчдөөс)

  2.Явцын үнэлгээ(магистрантурт ахиц дэвшилд үе шаттай хийх үнэлгээ)

  3.Гүйцэтгэлийн үнэлгээ(ажил олгогч, мэргэжлийн хөндлөнгий үнэлгээ)

  4.Үр нөлөөний үнэлгээ(мэргэжлийн салбар дахь нөлөөллийг үнэлэх)

  5.Хөтөлбөрийн санхүүгийн байдлын шинжилгээ, үнэлгээ

  6.Хөтөлбөрийн чанарын үнэлгээ(чанарын үнэлгээ, судалгааг тодорхой үе шат давтамжтайгаар хийж үр дүнг хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, сайжруулах бодлого шийдвэрт ашигладаг байх)

  Гурав:Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

  3.1Магистрынсургалт эрхэлдэг сургууль нь энэ төвшний сургалтынажилхариуцсанудирдлагын нэгжтэй байна.Энэхүү нэгжийн дарга (захирал, эрхлэгч)-нь удирдах ажил буюу багшлах ажлын 3-аас доошгүй жилийн туршлагатай, судалгаа шинжилгээний ажил хийдэг, докторын зэрэгтэй хүн байна.

  3.2Магистрын сургалтыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, магистрийнзэрэг хамгаалах зөвлөл байгуулах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлэх үүрэгтэй.

  3.3Магистрынзэргийн сургалтад хичээл заадаг багш нарт тухайн төвшний сургалтын онцлог, хөдөлмөр зарцуулалт болон тэдний мэргэжлийн ур чадварт дүйцсэн цалин хөлс олгоно.

  3.4Сургууль нь багш нараа судалгаа шинжилгээний ажил эрхлэх боломж, нөхцөл бүрдүүлнэ.

  3.5Мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний дотоод, гадаадын сэтгүүлийн жагсаалтыг сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн захирлын тушаалаар батална.

  3.6Магистрын сургалтыг мэргэжлийн тэнхим хариуцаж зохион байгуулна.

  3.7Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлагын мэдээллийн системийг боловсруулан, мэдээллийн системийг боловсруулах, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, бүртгэл тооцоог цахимжуулна.

  3.8Сургалтын хөтөлбөрийг дүүргэж сургуулиас тогтоосон голч дүнгийн шаардлага хангасан, магистрын ажлаа амжилтай хамгаалан, тухайн ажлаа хянан засварлаж, эцэслэн холбогдох этгээдэд хүлээлгэн өгсөн болон сургуулийн бусад шаардлагыг хангасан магистрантад захирлын тушаалаар магистрын зэрэг олгохоор шийдвэрлэнэ.

   

  3.1Хөтөлбөрийн хороо

  3.1.1Сургууль нь хэрэгжүүлж байгаа магистрын хөтөлбөр бүрээр түүнийг боловсруулах шинэчлэх, ажлыг мэргэжил, аргазүй болон чанарын удирдлагаар хангаж, үр дүнг хариуцах үүрэг бүхий ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРОО ажиллуулна.

  3.1.2Хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүнийг Эрдмийн зөвлөлийн санал, дүгнэлтэд үндэслэн сургуулийн захирал томилно. Хөтөлбөрийн хороог хамтарсан хэлбэрээр байгуулах, түүний бүрэлдэхүүнд холбогдох чиглэлийн нэр хүндтэй эрдэмтдээс оролцуулах асуудлыг сургуулийн журамд тусгана.

  3.1.3Хөтөлбөрийн хорооны ахлагч нь уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанар, үр дүнг хариуцаж тайлагнана.

  3.2Гадаад хэлний болон нэгдсэн шалгалт

  3.2.1Магистрант нийт судлах хичээлийн 2/3-ыг үзсэний дараа гадаад хэлний шалгалт өгнө. Энэ шалгалтыг гурваас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс зохион байгуулна.

  3.2.2Гадаад хэлний болон нэгдсэн шалгалт авах журмыг сургуулийн сургалтын журамд тусгана.

  3.2.3Гадаад хэлний шалгалтад хангалттай дүн авч чадаагүй(Тухайн сургуулийн шаардлагыг хангаагүй) суралцагч гадаад хэлний зохих сургалтад хамрагдан дахин шалгалт өгнө. Энэхүү сургалтын хугацаа болон багтаамж сургалтын норматив хугацаа, багтаамжид тооцогдохгүй.

  3.3Магистрын ажил

  3.3.1Магистрантын судалгааны ажлын сэдэв, удирдагчаа сонгосон сонголтыг хүндэтгэн үзнэ.

  3.3.2Удирдагч дараах үүрэг хүлээнэ.:

  ØМагистрынсудалгааныажлынсэдвээ сонгоход зөвлөх.

  ØСуралцагчийн судалгааны ажлын төлөвлөгөө боловсруулахад зөвлөх

  ØСудалгааны ажил хийх болон магистрын ажилбичих явцад тодорхой хуваариар мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, хяналт тавих.

  ØАжлын агуулгыг хэсэг бүрээр болон бүхэлд нь дүгнэх

  ØХөтөлбөрийн хороо зөвшөөрснийг үндэслэнудирдсан магистрын ажлыг хамгаалалтад оруулах зөвшөөрөлолгох.

  ØЭрдэм шинжилгээнийсеминар зохион байгуулаж суралцагчийн судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцүүлэх. Мөн өгүүлэл болон илтгэлхэлэлцүүлэхнөхцлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй.

  3.3.3Удирдагчийн хүлээх хариуцлага, холбогдох арга хэмжээг сургуулийн журамд тусгана.