» БАГШИЙН БҮТЭЭЛ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5
  "ДАРХАН” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН
  БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

  I. Ном сурах бичиг гарын авлага

  Д/д

  Багш нарын нэр, зэрэг цол

  Бүтээлийн нэр

  Хэмжээ /х.х/

  Хэвлэлийн газар он

  1

  Докторпрофессор Ч.Батдэлгэр

  "Монгол орны газарзүйн судалгаа, уул зүйн байгуулалт, ашигт малтмал”

  4,5 х.х

  УБ.ДТДБУХ 1983

  "Монгол орны уур амьсгал ХАА-д нөлөөлөх нь”

  5,3 х.х

  УБ. 1985 он.

  "МАХН-ынXXих хурлын тухай сурагчдад өгүүлэх ньIIбүлэг”

  1,5 х.х.

  УБ. 1986 он.

  "Гадаад орны эдийн засгийн газарзүйн хичээлээр хийх бие даасан ажил”

  2,3 хх

  УБ. 1987 он

  "Дэлхийн ба бүс нутаг улс орны үзүүлэлтүүд”

  3,9 хх

  УБ. 1995 он.

  "Газарзүйн 100 дасгал ажил”

  4,2 хх

  УБ. 1996 он

  "Дэлхийн улсуудын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд”I, II, IIIдэвтэр

  6,0 х.х

  УБ. 1996 он

  "Кредит систем ба оюутан”

  3,3 х.х

  Дархан. 1999 он

  Томоохон хот орчмын ХАА-н бүс

  6,0 х.х

  УБ. 2003

  "Амьтдын ертөнц,Амьтдын орчин I дэвтэр”

  25 х.х

  УБ.2006 он

  2

  ДокторБ.Төвшинтөгс

  "Нөөц мөнгөний үржүүлэгч”

   

  УБ 2000 он

  "Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын Ази номхон далайн бүс нутагт үзүүлж буй нөлөө: монгол улс”

   

  УБ 2010 он

  "Оюу толгой төслийн Монголын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө”

   

  УБ 2010 он

  "АНУ-н урсгал тэнцэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлс”

   

  УБ 2012 он

  3

  Докторант

  Д. Жамбалдорж

  "Хээрийн танилцах дадлагын гарын авлага"

  7.0 х.х

  УБ, 2003 он

  "Дархан нутгийн газар усны товчоон"

  6.0 х.х

  Дархан 2003 он

  "Хөтөч тайлбарлагч, орчуулагч нарын мэдвэл зохих газар усны домог"

  19.25 х.х

  Дархан 2006 он

  "Дархан-Уул аймгийн нэвтэрхий толь бичиг"

  40.9х.х

  УБ 2004 он

  "Төвийн бүсийн хойд хэсэгт аялал жуучлал хөгжүүлэх асуудалд”

   

  2004 он

  Дархан хотын 50 жил

   

  Дархан 2011 он

  "Дархан Дээд сургууль 10 жил”

   

  УБ 2007 он

  "Дархан-Уул аймгийн аялал жуучлалын газрын зураг”

   

  Дархан 2007,

  2008 он

  "Дархан нутгийн түүх соёлын дурсгалууд”

  15,4 х.х

  Дархан 2009 он

  "Миний мэдэх Дархан”

   

  Дархан 2011

  4

  Докторант

  С. Баттөр

  "Цагаан лавай” /УБ Их сургуулийн багш О.Шинэбаяр хамтран зохиосон./

  3 хх

  УБ. "Шувуун саарал” компани

  2003 он

  5

  Докторант

  М. Санжаа

  "Албан бичиг боловсруулалт”

  8 х.х

  Дархан 2009 он

  6

  Магистр Ц.Дэлгэрсүрэн

  "Үйлдвэрийн дадлагыг боловсронгуй болгох нь”

  2 хх

  2005 он

  "Менежмент”

   

  Дархан 2009 он

  "Санхүү бүртгэл”

   

  Дархан 2010 он

  "Зардлын бүртгэл”

   

  Дархан 2011 он

  "Өрхийн төсвийн орлого зарлагын дэвтэр”

   

  Дархан 2010 он

  7

  Магистр

  Б. Ичинхорлоо

  "Үйлдвэрлэлийн байгууллагын бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах загвар”

  11.2 х.х

  Дархан 2009 он

  "Өрхийн орлого зарлагын дэвтэр”

   

  Дархан 2009 он

  "Эдийн зсгийн онол” дасгал бодлогын хураамж

   

  Дархан 2010 он

  "Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс”

   

  Дархан 2010 он

  "Нягтлан бодох бүртгэлийн гарын авлага”

   

  Дархан 2011 он

  8

  Магистр

  Ш. Болормаа

  "Мнемотехник”

  8 х.х

  Дархан 2009 он

  9

  Магистр У.Мөнхцэцэг

  "Хүнийэрх”

   

   

  Дархан 2011 он

  10

  Магистр

  Х. Сэлэнгэ

  "Менежмент”

   

  Дархан 2009 он

  "Өрхийн орлого зарлагын дэвтэр”

   

  Дархан 2009 он

  "Эдийн зсгийн онол” дасгал бодлогын хураамж

   

  Дархан 2010 он

  11

  Магистр

  Ц. Өнөрсайхан

  "Эдийн засгийн онол” мэргэжлийн бус ангид

   

  Дархан 2010 он

  "Эдийн засгийн онол” мэргэжлийн анги

   

  Дархан 2010 он

  12

  Магистр

  Н. Мягмарсүрэн

  "Usage of get and take”

   

  Дархан 2006 он

  13

  Магистр

  П. Наранчулуун

  "Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг хялбар хийх аргачлал”

   

  Дархан 2007 он

  II. Эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл

  Д/д

  Багш нарын нэр, зэрэг цол

  Бүтээлийн нэр

  Хаана хэвлэгдсэн х.х; тал

  1

  Докторпрофессор

  Ч. Батдэлгэр

  Географические проблемы рациональных использование природных ресурсов бассейна реки Тола

  /УБДС-ийн эрдэм шинижлгээний бичигXXботь.УБ.19986 он. 0,4 х.х.

  /орос хэлдээр/

  Туулын сав газрын байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах шаардлагыг хангасан ХАА-АҮ-ийн төрөлжилтийн шинжлэх ухааны үндэслэл

  /ЭШ-нийсэдэвтажлынтайлан10-ын 0,6-0,1/ (Улсын төлөвлөгөөний комисст). УБ. 1988 он. 3,5 хх . /Хамтын бүтээл/

  Формиравние пройзводственных типовхозяйств средней частибассейна реки Селенги / на примереБулганского аймака/

  Эрхүү хотын УБДС-ийн ЭШ-ний бичиг №3. Иркутск.1989 он. 0,3 х.х ./К.П.Космачёвын хамт/

  Хот орчмын ХАА-н үйлдвэрлэлийн бүс тогтооё

  ХАА-н сэтгүүл №4/. УБ. 1990 он. 0,1 хх.

  Газар нутгийн зохион байгуулалт, шинэчлэлийн үеийн шаардлага

  УБИС-ийн ЭШ-ний бичигXXIIIботь. УБ. 1993 он. 0,3 хх

  Динамика развития промышленного комплекса МНР

  / " Новости Монголий” №3/. 1985 он. 0,4 хх. /Ю.К.Кондратьевийн хамт/

  Хот орчмын байгалийн нөөцийг зохистой ашиглая.

  /УБ-ын мэдээ/. УБ. 1985 он. 0,2 хх

   

  УБ хот орчмын ХАА-н бүс

  /УБ-ын мэдээ/. 1985 он.5 сарын 16 . 0,2 хх.

  Газарзүйн хичээлд асуудал шийдвэрлэхсургалтынаргыг хэрэглэх боломж

  Сурган хүмүүжүүлэх сэтгүүл №2/ . УБ. 1988 он

   

  Хүн төрөлхтний амин чухал асуудлууд

  Сурган хүмүүжүүлэх сэтгүүл №2/.УБ. 1989 он

  Хот орчмын бүс

  /Дархан дээд сургуулийн ЭШ-ний бичиг №1/. Дархан. 2001 он

  Проблема промирования промышленного комлекса центрального района Монголий

  /ДДС-ийн Э/ш-ний бүтээл №3/. 2005 он. 0,2 х.х

  Прагматик сургалтын зарим асуудалд

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  Дархан дээд сургуулийн сургалтын өөрчлөлт шинэчилэл

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  Монгол орны Томоохон хот орчмын ХАА-н бүс

  Дархан дээд сургуулийн багш нарын ЭШ-ний бага хурал.Дархан 2003 он

  4

  Докторпрофессор

  Б.Билэгт

  Япон улсын үндсэн хууль /Орчуулга/.

  "Дархан” ДС-ийн бүтээл №1.

  Дархан2002он

  Дархан райнонд эрт ургацын тарвас ургуулах талаар хийсэн туршлагын дүгнэлтийн тухай

  "Дархан” ДС-ийн бүтээл №1 Дархан 2001 он

  Халх голын райны хөрс "Шинжлэх ухаан ба амьдрал”

  Сэтгүүл, УБ 1964

  "Халх голын районы хөрсний физик ба ус физикийн шинж”

  Халх голын эрдэм шинжилгээний нэгдсэн станцын бүтээл №1, 1971

  "Хөрсний чийг түүний ач холбогдол”

  Социалист хөдөө аж ахуй сэтгүүл 1972 он

  Хөрсний чийг, түүнийг зохицуулах үндсэн зарчим

  Хөдөө аж ахуй сэтгүүл УБ 1978 он

  Говьд судай өвс ургуулах технологи

  Дархан-Дорноговь 1978 он

  Говьд соя-шар буурцаг ургуулах технологи

  Дархан-Дорноговь 1988 он

  Ойт хээрийн тариалангийн талбайн хөрсний физик ба ус физикийн шинж

  УГТ ЭШ-ний хүрээлэнгийн бүтээл 1973 он

  Халх голын районы хөрсний чийгийн горим

  Дорнод бүсийн ЭШ-ний нэгдсэн станцын бүтээл №2. 1974 он

  Тариалангийн хөрсийг түүний ус-физикийн шинжээр үнэлэх тухай

  Хөдөө аж ахуй сэтгүүл УБ 1978 он

  Монголын газар тариалангийн хөгжилт.

  Япон Элчин Сайдын Яамнаасгаргадаг сонин. /япон хэлээр/ УБ 2002

  Говьд тэжээлийн ургамал ургуулах усалгаа бордох аргын онцлог

  Дархан-Дорноговь 1988 он

  Орчуулах мэргэжил бол урлаг, мэргэжил шинжлэх ухаан мөн

  ÄÄÑ-èéí ý/ø-íèé á¿тээл № 3 Дархан 2005

  Гадаад хэлний багш нараа магтах ану

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  5

  Докторант

  Д. Жамбалдорж

  "Аялал жуулчлалын хичээлийг хэл шинжлэл, домог зүйтэй холбож заах нь

  Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №2 Дархан, 2003.

  "Харь хэлийг харьцуулан заах аргыг хэрэглэх боломж"

  Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №2 Дархан, 2003.

  "Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь"

  ШУТИС-ийн харъяа Дарханы Технологийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн товхимол. Дархан, 2003

  "Дархан -Уул аймгийн газар зүйн нэрийн тухай асуудалд"

  Дархан, 2004.

  "Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт шашны, рашаан сувиллын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нөөц, боломж."

  Дархан-Уул аймгийнИДТМС-дын консорциумын"Судлаач-2006" товхимолд. Дархан, 2007

  Ардын хувьсгалын түүхт газруудыг аялал жуулчлалын бүтээгдхүүн болгох нь

  " Дархан” дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №5 Дархан 2008

  2

  Докторант С.Баттөр

  Их Монгол хэмээн алдаршсан Шаравжамц аварга

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008 он

  Угийн бичиг хөтлөх заавар

  Дархан 2001 он

  "Сунжирсан үг”

  Дархан 2004 он

  "Монголын аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал” "Хэтийн төлөв.

  Дархан 2006 он

  3

  Докторант

  М. Санжаа

  Монголынуранзохиолдахьафоризмынтүүхэнхөгжил

  Дархан 2009 он

  Монголардынзаримзүйрцэцэнүгсийнсурганхүмүүжүүлэхзүйначхолбогдол

  Дархан2011он

   

  Албанбичигболовсруулалттүүнийгсайжруулахзаримаргазам

  Дархан2009он

   

  4

  Докторант

  С. Баатархуяг

  Мэдлэгийн менежмент ба дахин инженерчлэл

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  Компюьтерийн аюулгүй ажиллагаа

  Дархан 2008 он

  Электрон хичээл бэлдэх арга зүй

  Дархан 2009 он

  5

  Магистр Ц.Дэлгэрсүрэн

  "Түрээсийн санхүүжилт”

  Э/ш-ний хурлын илтгэл, 0,3 хх 2006 он

  ÄÑÖÒÑ ÕÊ-íû ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íãèéí ñóäàëãàà

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл№5Дархан 2008

  ÍÁÁ-íïðîãðàììûíõýðýãëýý

  ÁÓÒ-íýðäýìøèíæèëãýýíèéõóðàë2009îí

  Àæàõóéííýãæèéíñàíõ¿¿ãèéí¿ðä¿íãèéíñóäàëãàà”

  2008îíûýðäýìøèíæèëãýýíèéá¿òýýë¹ 5

  "Àæàõóéííýãæèéíñàíõ¿¿ãèéí¿ðä¿íãèéíñóäàëãàà”

  "ÄàðõàíÄýýä”ñóðãóóëèéíýðäìèéíçºâëºë, 2009

  Монгол улсын уул уурхайн компаниуд хөрөнгийн зах зээлд оролцох боломжийн судалгаа

  Дархан дээд сургуулийн ЭШОПБХурал 2011 он

  Өрхийн төсвөө хэмнэж, хуримтлал бий болгох боломжийн судалгаа

  Дархан дээд сургуулийн ЭШОПБХурал 2010 он

  6

  Магистр

  Ш. Болормаа

  Мнемотехник

  Дархан2009он

  Мнемотехникийгсургалтандашиглахыначхолбогдол

  Дархан 2011 он

  7

  Магистр Л.Одгэрэл

  Суралцагсдад бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх нь

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  Суралцагсдад програмчлалын бодлого бодох арга зүйн зарим асуудал

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  8

  Магистр

  Б. Энх-Амгалан

  Санхүүгийн түрээсийн хэрэглээ, түүнд хийсэн судалгаа

  Дархан 2007

  Орон нутгийн кабелийн телевиз хэрэглэгчдийн судалгаа

  2009îíäÄàðõàíÄýýäñóðãóóëèéí-нÝØÕ-ä

  Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлын байран дээрх стрессын судалгаа

  2009îíäÄàðõàíÄýýäñóðãóóëèéí-нÝØÕ-ä

  Аутсорсингтатварын бодлогоор дэмжих нь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  9

  Магистр

  Х. Сэлэнгэ

  Арилжааны банкнаас ДУА дахь ДЖБ эрхлэгчдэд олгож байгаа зээлийн судалгаа

  Дархан 2009 он

  Өрхийн төсвөө хэмнэж, хуримтлал бий болгох боломжийн судалгаа

  Дархан дээд сургуулийн ЭШОПБХурал 2010 он

  Монгол улсын уул уурхайн компаниуд хөрөнгийн зах зээлд оролцох боломжийн судалгаа

  Дархан дээд сургуулийн ЭШОПБХурал 2011он

  10

  Магистр

  Н. Мөнхчулуун

  МэргэжилсонголтНийгмийнажилтныанхаарахасуудал

  Дархан 2009

  Хүүхэдхамгаалал

  Дархан 2011

  Хүн худаалдаалах гэмт хэрэг

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  11

  Магистр

  Б. Ичинхорлоо

  Дархан уул аймаг дахь жижиг дунд бизнест тулгамдаж буй асуудлууд

  2010-2011 Эрдэм шинжилгээний хурал

  Өрхийн төсвөө хэмнэж, хуримтлал бий болгох боломжийн судалгаа

  Дархан 2010 он

  "Ашгийн төлөвлөлт хийх аргачлал”

  Дархан 2009 он

  "Ажилгүйдлийг бууруулах арга зам”

  Дархан 2005 он

  12

  Магистр

  Б.Сарангэрэл

  Буган хөшөөний тухай

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  13

  Магистр

  П.Наранчимэг

  Аялал жуулчлалын удирдлагын эдийн засгийн үр ашиг

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  14

  Магистр А.Цэрэнбат

  Аялал жуулчлалын агентийн үйлчилгээ

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 4Дархан 2007

  Хичээл хоорондын уялдаа холбоо сургалтанд нөлөөлөхнь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  15

  Магистр Г.Бямбахишиг

  Албан бичгийн орчуулгын зарим асуудалд

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  16

  Магистр Н.Мягмарсүрэн

  Theachingproningpronunciation

  "Дархан дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бүтээл № 5Дархан 2008

  17

  Магистр

  Б. Солонго

  "Анги танхимийн зохион байгуулалт хэлний сургалтад нөлөөлөх нь”

  Дархан дээд сургуулийн ЭШЛПБХуралд 2011 он

  18

  Магистр

  Ц. Халиунаа

  "Сургалтанд электрон хичээл нэвтрүүлэх нь”

  Дархан дээд сургуулийн ЭШЛПБХуралд 2008 он

  Бие даалтын ажлыг үр дүнтэй болгох нь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  19

  Магистр

  У. Мөнхцэцэг

  Ерөнхий боловсролын сургуульд хүний эрхийн боловсрол олгоход тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх зарим асуудал /Иргэншил хичээлийн жишээн дээр/

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  20

  Магистр

  Д. Бат-Эрдэнэ

  Жижиг дунд бизнест тулгамдаж буй асуудлууд /Дархан-уул аймгийн жишээн дээр/

  2011 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  Аутсорсингтатварын бодлогоор дэмжих нь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  21

  Магистр

  Г. Бямбахишиг

  Англи хэлний сонсох дадал хичээлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д

  22

  Магистр

  Д. Түвшинзаяа

  Оюутны сура ухамсар сурглатанд нөлөөлөх нь

  2012 онд Дархан дээд сургуулийн ЭШХ-д