» ОРОЙН АНГИ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  Захирлын 2010 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн

  69 тоот тушаалын 3-р хавсралтаар батлав

  ЭЧНЭЭ БОЛОН ЭКСТЕРНАТ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

  Нэг: Нийтлэг үндэслэл

  1.1.ДДС-д эчнээ болон экстернат оюутны сургалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмыг баримтлана.

  1.2.Энэ журмын зорилго нь эчнээ болон экстернат хэлбэрээр суралцагсдын сургалтын үйл ажиллагааг Монгол Улсын боловсролын болон дээд боловсролын тухай хуульд нийцүүлэн зохион байгуулж өндөр боловсролтой, чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

  Хоёр: Элсэлтийн үйл ажиллагаа

  2.1.Жил бүрийн 9-р сард элсэлтийн зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр орон даяар явуулна.

  2.2.Элсэлтийн шалгалтыг мэргэжлийн суурь болон гадаад хэл чиглэлээр авч 60-аас дээш хувийн амжилт үзүүлсэн шалгуулагчийг элсүүлнэ.

  2.3.Эчнээ болон экстернат хэлбэрээр суралцах хүсэлт гаргагч нь тусгай дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, бие даан суралцах мэдлэг чадвартай байна.

  2.4.Элсэгч нь уг мэргэжлээр дипломын боловсролтой, бусад мэргэжлээр бакалаврын зэргийн боловсролтой байж болно.

  2.5.Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах эрхийн бичиг авсан хүмүүсийг сургалтын алба бүртгэж гэрээ байгуулан, код оюутны үнэмлэх, сурлагын дэвтэр олгоно.

  2.6.Эчнээ болон экстернат оюутныг элсүүлсэн тухай шийдвэрийг ректорын тушаалаар баталгаажуулна.

  2.7."Сургалтын гэрээ” байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй элсэгчийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж эрхийн бичгийг хүчингүй болсонд тооцно.

  Гурав: Сургалтын үйл ажиллагаа

  3.1.Эчнээ болон экстернат сургалт нь сургуулийн дүрэм, журам, сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөр нь өдрийн ангитай ижил явагдах ба туслах зөвлөх багшийг Захирал томилон ажиллуулна.

  3.2.Хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, эчнээ даалгавар, өмнөх улирлын шалгалтуудыг амжилттай өгсөн оюутан анги дэвшиж суралцана.

  3.3.Суралцах хугацаа нь элсэгчдийн мэргэжил, судлах кредитийн тооноос хамааран харилцан адилгүй байх ба Боловсролын асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан журмын дагуу 1.5-3 жил байна.

  3.4.Нэг ангийн оюутны тоо 10 хүрэхгүй бол сургалтыг хэрхэн зохион байгуулахыг тухайн үед шийдвэрлэх бөгөөд энэ тухайг захирлын тушаал гаргана.

  3.5.Эчнээ сургалт нь хичээлийн 6 –н долоо хоног, шалгалтын 1 долоо хоног бүхий 2 улиралтай байна. Оюутан хичээлийн нэг жилд 30 аас доошгүй кредитийн хичээл судлана.

  3.6.Экстернат сургалт нь Сургалтын албатай байгуулсан гэрээний дагуу хичээлийн 2 долоо хоног, шалгалтын 1 долоо хоногтой байна.

  3.7.Эчнээ болон экстернат оюутны мэдлэгийг үнэлэх, дахин нөхөн шалгалт өгөх, төгсөлтийн шалгалт, ажил хамгаалах, багшийн цагийн гүйцэтгэлийг тооцох зэрэгт ДаДэС дээр мөрдөж буй нийтлэг журмыг баримтлана.

  Дөрөв : Сургалтын албаны үүрэг

  4.1.Сургалтын алба нь элсэгчдийн бүртгэхдээ суралцагсдын тусгай дунд болон бакалаврын боловсролын эх диплом бусад холбогдох материалыг авна.

  4.2.Сургалтын алба нь суралцагсадтай сургалтын гэрээ байгуулж сургалт эрхэлсэн дэд захирлаар баталгаажуулна.

  /Хавсралт Эчнээ болон экстернат хэлбэрийн сургалтанд сурч буй оюутантай байгуулах гэрээ/

  4.3.Хичээл болон шалгалтын хуваарийг төлөвлөж төгсөлтийн шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хяналт тавина.

  4.4.Суралцагсдын даалгаварыг тухайн хичээлийн жилийн шалгалт эхлэхээс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө сургалтын албанд ирүүлсэн байна.

  4.5.Суралцагсдын даалгаварыг хугацаандаа ирүүлээгүй, бие даах ажлын тооцоог бүрэн хийгээгүй оюутан улирлын шалгалтанд оруулалгүй захирлын шийдвэрээр жилийн чөлөө олгоно.

  4.6.Суралцагсдын сургалттай холбоотой санал хүсэлтийг цаг тухайд нь шийдвэрлэж суралцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ.

  Тав: Тэнхимийн үүрэг

  5.1.Эчнээ болон экстернат хэлбэрээр хичээлийн сургалтын үйл ажиллагааг Сургалтын албанаасгаргасан хуваарийн дагуу чанартай явуулна.

  5.2.Эчнээ болон экстернат сургалтыг удирдан явуулах мэргэжлийн багшаар хангана.

  5.3.Суралцагсдын хичээлийн хөтөлбөр, удирдамж, ном сурах бичиг, гарын авлага, сургалтын материалаар хангана.

  5.4.Улирлын болон төгсөлтийн шалгалтын материалыг тогтоосон хугацаанд Сургалтын албандболовсруулан өгнө.

  5.5.Диплом бичих оюутан төгсөлтөөс 8 сараас доошгүй хугацааны өмнө сэдэв, удирдагчаа сонгож Захирлын тушаалаар баталгаажуулсан байна.

  Зургаа: Суралцагсдын үүрэг

  6.1.Суралцагсад нь ДДС ийн дотоод журам болон суралттай холбоотой бусад дүрэм журмуудыг мөрдөж суралцана.

  6.2.Энэхүү журмын дагуу сургалтын үйл ажиллагаанд хамрагдаж 120 оос доошгүй кредитийг 2-оос доошгүй голч үнэлгээтэйгээр судалсан байна.

  6.3.Бие даан гүйцэтгэх ажлыг шалгалт өгөхөөс 3 долоо хоногийн өмнө Сургалтын албанд ирүүлнэ.

  6.4.Бие даалт нь багшийн зааварчлагаар оюутны бие дааж судалсан сэдвүүдийг даалгавар гэх бөгөөд нэг сэдэв буюу бие даах ажил нь 28 мөрөөр бичсэн 30 хуудаснаас доошгүй багтаамжтай, 5-аас дээш ном сурах бичгийнишлэлтэй, холбогдох тооцоо, бодлого, зураглал, шинжилгээг хийсэн байна.

  6.5.Эчнээ ангийн оюутан даалгавараа хугацаандаа ирүүлсэн ч улирлын шалгалт өгөөгүй хоцорсон оюутан хичээл эхэлснээс хойш 15 хоногийн дотор багтаж ирсэн байвал кредит үнэлгээний 30 хувийн төлбөр төлж шалгалт өгөөд хичээлд сууж болно.

  6.6.Хичээлийн кредитийг шууд тооцуулж анги анги дэвшсэн, жилийн чөлөөнөөс эргэж ирсэн, өөр сургууль, өдрийн ангиас шилжиж орсон, сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлт зэргээс шалтгаалан хичээлийн зөрүү гарсан нөхцөлддээд боловсролтой суралцагч 5дипломын боловсролтой суралцагч3 аас илүүгүй хичээлийг бие даан судалж болно. Хичээлийн жилийн эхэнд бие даан судлах хичээлийн төлбөрийг урьдчилан 100% төлж сургалтын албаас зөвшөөрөл авна.

  6.7.Сургалтын болон бусад үйлчилгээний төлбөрийг цаг тухайд нь барагдуулна.

  6.8.Эчнээ суралцагч нь намрын улирлын хичээл дууссаны дараа бие даан судлах ажлуудаа авч, хаврын улирлын эхний долоо хоногт багтаан шалгалтаа өгсөн байна.

  6.9.Экстернат хичээлийг хугацаанд нь тэнхимийн сургалтад хамрагдан шалгалдтуудаа өгч судалсан хичээлүүдийн кредитээ тооцуулана.

   

  Бие даах ажлын заавар

  Бие даалт нь багшийн зааварчлагаар оюутны бие дааж судалсан сэдвүүдийг сонгон авч даалгаварыг гүйцэтгэнэ.

  Бие даах ажил нь компьютерээр бичсэн бол 35 мөрөөр бичсэн 40 хуудаснаас доошгүй байх ба гараар бичсэн байвал 25 мөрөөр бичсэн 30 хуудаснаас доошгүй багтаамжтай , 5 аас дээш ном зохиол ашигласан байх.

  Бие даах ажил нь нүүр, гарчиг, бичвэрийн хуудаснууд болон дүгнэлт, ашиглах материал гэсэн бүтэцтэй байна.

  Нүүр нь доорхи хэсгээс бүтнэ:

  Ø Сургуулийн нэр

  Ø Харъяа тэнхимийн нэр

  Ø Сэдэв

  Ø Шалгасан багшийн цол нэр

  Ø Гүйцэтгэсэн анги оюутны нэр

  Ø Сургалтын албаар баталгаажуулна.

  Багш оюутны тоогоор бие даах ажлын сэдвийг гаргаж өгнөв

   

  Заавал судлах хичээлийн бие даах ажлын заавар

  Оюутны бие даах ажил гэдэг нь нэг талаас сургалтын стандарт, хөтөлбөр нөгөөтэйгүүр оюутны сонирхол, чадавхи зэргийг харгалзсан хичээлийн бус цагаар багшийн шууд бус удирдлаган дор явагддаг суралцагчийн бүтээлч үйл ажиллагаа юм. Оюутанд бие дааж суралцах арга барил, чадвар, дадал эзэмшүүлэх нь сургалтын гол зорилго болоод байна. Энэхүү зорилт нь мөн оюутны бие даалтын ажлын үндсэн зорилт болж оюутанд сурах олон үйл, үйлдлийг бие дааж хийх арга барилыг эзэмшүүлэхэд оршино.

  Бие даалтыг багшийн зааварчлагаар оюутан нь бие дааж судлах сэдвүүдийг сонгон авч даалгаварыг гүйцэтгэнэ.

  Бие даах ажил нь компьютерээр бичсэн бол 35 мөрөөр бичсэн 40 хуудаснаас доошгүй байх ба гараар бичсэн байвал 25 мөрөөр бичсэн 30 хуудаснаас доошгүй багтаамжтай , аас дээш ном зохиол ашигласан байх.

  Бие даалтын ажил ньбүтцийн хувьд нүүр, оршил, үндсэн хэсэг, дүгнэлт, хавсралт, ашигласан ном зохиолын жагсаалт гэх зэргээс бүрдэнэ.

  Нүүр нь доорхи хэсгээс бүтнэ:

  Ø Сургуулийн нэр

  ØХаръяа тэнхимийн нэр

  ØСэдэв

  ØШалгасан багшийн зэрэг цол нэр

  ØГүйцэтгэсэн анги оюутны нэр

  ØСургалтын албаар баталгаажуулна.

  Багш бие даалтын ажлыг үнэлэхдээ :

  ØАль хэсгийг хийхэд хамгийн хэцүү байсан, түүнийг яаж шийдсэн, яаж ажилласан?

  ØАль хэсэг нь сэтгэлд хүрээгүй юмуу хангалтгүй болсон, түүний шалтгаан?

  ØБагшийн зөвлөгөө болон бусад оюутны үнэлгээ, санал, шүүмжийг уг ажилд хэрхэн тусгаж ажилласан?

  ØБие даалтын ажлыг цаашид засаж сайжруулахын тулд юу хийвэл зохих?

  Ø Эцэст нь уг ажлыг ямар болсон гэж үнэлж байна? ( A, B, C, D, F)

  Ø Бие даалтын ажлыг уншихад ойлгомжтой байсан уу?

  ØУг ажлын ололттой давуу тал нь юугаар илэрч байна вэ?

  ØУг ажлын дутагдалтай тал нь юугаар илэрч байна вэ?

  ØҮр дүнгээ хүснэгт, диаграмм, график зэргээр ойлгомжтой, тодорхой илэрхийлж чадсан уу?

  ØБүтээлч, үр дүнтэй хөдөлмөрлөсөн, эсэх нь юугаар илэрч байна вэ?

  ØАжлын бүтэц, хэлбэршил (эмх цэгц, уялдаа холбоо) нь аль хир болов?

  ØБие даалтын ажлын боловсруулалт, гүйцэтгэлийн чанар нь ямар түвшинд байна гэж үзэж байна вэ?

  ØУг ажлыг сайжруулахын тулд юу анхаарвал зохих вэ?

  ØЭргэцүүлэмжээ бүтээлч байдлаар хийсэн эсэх нь юугаар илэрч байна вэ?

  Багш оюутны тоогоор бие даах ажлын сэдвийг гаргаж өгнө.

  Бие даах ажлын өгөх хугацааг багш өөрөө сонгоно.

  Бие даах ажлыг тогтоосон хугацаанд сургалтын албанд авчирч өгнө.

  Сургалтын алба мэргэжлийн багш нарт хүлээлгэнэ өгнө.