» » Солонгосд суралцах тухай
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

  Солонгосд суралцах тухай


   Солонгосд суралцах тухай
  Солонгосд суралцах тухай
  Солонгосд суралцах тухай

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


                                     예원예술대학교Yewon урлагийн их сургууль

  설립

  2000년

  2000년에개교를하였으니상당히후발대학교라보면된다. 건학이념은학술연구, 덕성함양, 도의실천, 사회봉사이며, 현재총장은 5대채영덕으로 2016년 8월취임했다. 사실, 지방의예술대학교가그렇듯이열악한환경도문제지만인지도나발전도에서상당한장애물이존재했다. 그걸뛰어넘기위해서수도권의양주캠퍼스신설을계획했고 2014년 3월개교하였다. 사실수도권에서의 4년제대학의신설과이전이금지되어있지만, 다행히도미군공여반환지특별법[2]에의해기존미군부대옛터나인근지역에한해서대학이전이허용되는데그특례법을활용해서양주캠퍼스를개교했다. 양주캠퍼스부지는대략적으로 11만제곱미터로기존의임실캠퍼스보다훨씬크다.

  양주캠퍼스이전에는본캠퍼스인임실캠퍼스와전주캠퍼스가존재했으나, 전주캠퍼스는사실캠퍼스라하기에민망할정도였다.[3]그러나, 양주캠퍼스개설후전주캠퍼스는사용되지않고있다.

  한지공간조형디자인학과

  БНСУ-ын дизайн, дизайны анги

  금속조형디자인학과

  Металл дизайн ба дизайнын тэнхим

  만화게임영상학과

  Хөдөлгөөнтзургийнанги

  연극영화학과

  Театр, кинотеатр

  음악학과

  Хөгжмийнанги

  실용음악학과

  Практикхөгжмийнтэнхим

  공연예술뮤지컬학과

  Урлагийнтоглолт

  생활체육학과

  Биеийнтамирын

  무용학과

  Бүжгийнтэнхим

  문화재보존예술학과

  Соёлын шинж чанарыг хадгалах газар

  문화예술관광콘텐츠학과

  Соёл, урлагийн аялал жуулчлалын газар, Агуулга

  미술조형학과

  Урлаг, дизайныанги

  시각디자인학과

  Visual Design хэлтэс

  애니메이션학과

  Хөдөлгөөнтзургийнанги

  경호무도학과

  Аюулгүйбайдлынхэлтэс

  미디어예술학과

  Хэвлэлмэдээллийнурлагийнгазар

  뷰티패션디자인학과

  Гоосайхнызагварындизайн

  교양학부

  Либералурлагийнфакультет

   

               수원여자대학교Suwon Эмэгтэйчүүдийн их сургууль

  간호학부

  Сувилахуйн факультет

  보건식품학부

  Эрүүл мэнд ба хоол хүнс

  사회실무학부

  Нийгмийн ажлын факультет

  예술학부

  Урлагийн факультет

  • 간호학과
  • Сувилахуйн тэнхим
  • 치위생과
  • Шүдний эрүүл ахуйн хэлтэс
  • 보건행정과
  • Эрүүл мэндийн захиргааны хэлтэс
  • 물리치료과
  • Биеийн эмчилгээний тасаг
  • 식품영양과
  • Хүнс, хоол тэжээлийн хэлтэс
  • 호텔조리과
  • Зочид буудлын хоол хийх хэсэг
  • 제과제빵과
  • Жигнэх ба жигнэх газар
  • 외식산업과
  • Хоол хүнсний үйлчилгээний газар
  • 약용식물과
  • Эмийн ургамлууд
  • 유아교육과
  • Бага насны хүүхдийн боловсрол
  • 아동보육과
  • Хүүхдийн асрамжийн хэсэг
  • 영어과
  • Англи хэлтэс
  • 사회복지과
  • Нийгмийн халамжийн хэсэг
  • 비즈니스과
  • Бизнесийн хэлтэс
  • 비서경영과
  • Нарийн бичгийн газрын менежментийн хэлтэс
  • 모바일미디어과
  • • Гар утасны хэвлэлийн газар
  • 패션브랜드매니저과
  • Fashion Brand Manager
  • 패션디자인과
  • Fashion Design Department
  • 아동미술과
  • Хүүхдийн урлагийн газар
  • 시각디자인과
  • Visual Design хэлтэс
  • 미용예술과
  • Гоо сайхны урлаг
  • 멀티미디어디자인과
  • Мультимедиа дизайны анги
  • 연기영상과
  • 실용음악과
  • Практик хөгжмийн хэлтэс
  • 음악과
  • 레저스포츠과

  설립

  1969년

  이름그대로수원시에위치한대학교. 2/3년제여자대학교이며사립학교이다. 아래의내용은두산백과가기술한내용일부다.

  1969년 1월설립된수원간호고등학교가이대학의전신이다. 1979년수원간호전문대학으로개편됐고 1990년수원여자전문대학으로, 1998년수원여자대학으로교명이변경됐다. 1983년학교법인수원인제학원(설립자이병직)이경기도교육위원회교육감으로부터수원간호전문대학을인수하여설립자가변경됐다. 2011년 12월수원여자대학교로교명을변경하였다.

  대학구조평가에서몇등급으로평가되었는지불명이다.

   

                      동남보건대학교

           дуннам эрүүл мэндийн сургууль

  설립

  1973년

   

  간호Сувилахуй

  보건Эрүүл мэнд

  사회실무Нийгмийн практик

  가정гэр бүлийн боловсрол

  • 간호학과
  • Сувилахуйн тэнхим
  • 방사선과
  • Радиологийн тэнхим
  • 임상병리과
  • Клиникийн эмгэгийн тасаг
  • 식품제약과
  • Хүнс ба эмийн хэлтэс
  • 물리치료과
  • Биеийн эмчилгээний тасаг
  • 바이오환경보건과
  • Биологийн хүрээлэн буй орчны эрүүл мэндийн хэлтэс
  • 치기공과
  • Шүдний тэнхим
  • 치위생과
  • Шүдний эрүүл ахуйн хэлтэс
  • 안경광학과
  • Оптикийн хэлтэс
  • 응급구조과
  • Онцгой байдлын газар
  • 뷰티케어과
  • Гоо сайхны тусламжийн тэнхим
  • 작업치료과
  • Мэргэжлийн эмчилгээний тасаг
  • 보건3D프린팅융합과
  • Эрүүл мэндийн 3D хэвлэх түгээлт
  • 유아교육과
  • Бага насны хүүхдийн боловсрол
  • 보육과
  • Хүүхдийн асрамжийн газар
  • 세무회계학과
  • Татварын нягтлан бодох бүртгэлийн газар
  • 항공서비스과
  • Агаарын тээврийн алба
  • 글로벌관광서비스과
  • Дэлхий нийтийн аялал жуулчлалын үйлчилгээ
   • 일본어전공
   • 중국어전공
  • 식품영양과
  • Хүнс, хоол тэжээлийн хэлтэс

   

            영남대학교Юнам их сургууль

  설립

  1947년대구대학

   

  문과대학

  Либерал урлагийн коллеж

  국어국문학과

  Солонгос хэл уран зохиолын анги

  중국언어문화학과[19]

  Хятад хэл соёлын газар [19]

  일어일문학과

  Япон хэл уран зохиолын анги

  영어영문학과

  Англи хэл уран зохиолын анги

  유럽언어문화학부[20]

  Европын хэл соёлын анги [20]

  철학과

  Философи тэнхим

  역사학과[21]

  Түүхийн газар [21]

  문화인류학과

  Соёлын антропологийн тэнхим

  심리학과

  Сэтгэл зүйн тэнхим

  사회학과

  Социологийн тэнхим

  언론정보학과

  МТ үйлчилгээ: зөвлөмж, програм хангамж хөгжүүлэлт, Интернэт болон тусламж

   

  공과대학

  Инженерийн коллеж [засварлах]

  건설시스템공학과

  Барилгын системийн инженерийн анги

  환경공학과

  Байгаль орчны инженерийн анги

  도시공학과

  Хотын

  신소재공학부

  Материал судлал ба инженерийн анги

  화학공학부(디스플레이화학공학부)[24]

  Химийн инженерийн анги (Дэлгэцийн химийн инженерийн газар) [24]

  파이버시스템공학과

  Шилэн систем инженерчлэл

   

  기계IT대학

  Механик МТ их сургууль

  기계공학부

  Механик инженерийн тэнхим

  전기공학과

  Цахилгаан инженерийн тэнхим

  전자공학과

  Цахим инженерийн тэнхим

  컴퓨터공학과

  Компьютерийн инженерчлэл

  정보통신공학과

  Мэдээлэл холбооны технологийн анги

  자동차기계공학과

  Автомашины механик инженерийн анги

  로봇기계공학과

  Роботын техник

   

  정치행정대학

  Улс төрийн захиргааны коллеж

  정치외교학과

  Улс төрийн шинжлэх ухаан, дипломатын тэнхим

  행정학과

  Төрийн захиргааны хэлтэс

  새마을국제개발학과

  Saemaul Олон улсын хөгжлийн хэлтэс

  경찰행정학과

  Цагдаагийн удирдлагын газар

  군사학과

  Цэргийн ухааны тэнхим

  정치행정대학

  Улс төрийн захиргааны коллеж

   

   

  상경대학Худалдаа, аж үйлдвэрийн коллеж

  경영대학Бизнесийн удирдлагын коллеж

  의과대학 Анагаахын сургууль

  약학대학Эмийн сангийн коллеж

  생명응용과학대학Амьдралын шинжлэх ухааны академи

  생활과학대학Амьдралын шинжлэх ухааны коллеж

  사범대학Боловсролын коллеж

   

            위덕대학교

  위덕대학교경상북도경주시에있는사립대학이다. 진각종에서설립하였다.

  설립

  1995년

  학부생수

  3,173명

   

  인문사회

  Хүмүүнлэгийн ба нийгмийн шинжлэх ухаан

  사범

  Багш

  자연

  Натурал

  공학

  Инженер

  예체능

  Урлаг, биеийн тамирын боловсрол

  불교문화학과

  Буддын шашны соёлын анги

  자율전공학부

  омпьютерийн инженерийн тэнхим

  일본언어문화학과

  Япон хэл, соёлын газар

  경찰행정학과

  Цагдаагийн удирдлагын газар

  경찰정보보안학과

  Цагдаагийн мэдээллийн аюулгүй байдлын газар

  소방방재학과

  Галын газар

  글로벌비즈니스학과

  Глобал Бизнесийн тэнхим

  사회복지학과

  Нийгмийн халамжийн хэлтэс

  항공관광학과

  Нисэхийн аялал жуулчлалын газар

  유아교육과

  Бага насны хүүхдийн боловсролын анги

  특수교육학부

  Тусгай боловсролын сургууль

  초등특수교육전공

  Бага боловсролын тусгай боловсрол

  중등특수교육전공

  УНД СУРГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

  외식산업학부

  Хүнс үйлдвэрлэлийн факультет

  제과제빵전공

  Жигнэх ба жигнэх курс

  호텔조리전공

  Зочид буудлын хоол хийх курс

  식품영양학전공

  Хүнсний болон хоол тэжээлийн сургалт

  보건관리학과

  Эрүүл мэндийн удирдлагын газар

  간호학과

  Сувилахуйн тэнхим

  물리치료학과

  Физикийн эмчилгээний анги

  언어청각치료학과

  Хэл, сонсголын эмчилгээний тэнхим

  에너지전기공학부

  Эрчим хүч, цахилгааны инженерийн анги

  전기공학전공

  Цахилгааны инженер

  원전·제어시스템공학전공

  Цахилгааны инженер

  IT융합학과

  그린에너지공학부

  Green Energy Engineering хэлтэс

  반도체전자공학전공

  Хагас дамжуулагч электроникийн инженерчлэл

  신재생에너지공학전공

  Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер

  건강스포츠학부

  Эрүүл мэнд, биеийн тамирын сургууль

  레저스포츠전공

  ТОГТВОРТОЙ БАЙГУУЛЛАГА спорт

  평생체육지도전공

  Биеийн боловсрол дахь амьдрал

   


  1. Х.Сэлэнгэ багшаар удирдуулан НББ 4-р курсын оюутан О.Мягмарсүрэн “Санхүүгийн боловсрол ба санхүүгийн чадамжийн талаарх түүвэр судалгаа” сэдвээр Дэд байрын эзэн боллоо.
  2. Дархан Дээд сургууль "Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал 2016"
  3. магистрын зуны сургалт
  4. ДАРХАН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН БАГШ, ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
  5. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД СУРАЛЦАГЧИЙН ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ